Algemene Leveringsvoorwaarden SRS Products v.o.f.
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij SRS Products v.o.f. hierna te noemen: Opdrachtnemer partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden (dienen te) worden betrokken.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Opdrachtnemer gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
2.2 Het aanbod is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan, ook indien deze van derden afkomstig is.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben en door Opdrachtnemer is ontvangen.
3.2 De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
Artikel 4 Medewerking door de Opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.3 Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst vast staat dat specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Indien eerst tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat specifiek personeel noodzakelijk is, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing/aanvulling van de overeenkomst overgaan. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
4.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.Artikel 5 Uitvoering
5.1 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
5.2 Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de eisen en redelijke wensen van Opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht een voorstel te doen om bepaalde werkzaamheden op directe of indirecte wijze te laten verrichten door derden. Hiertoe zal slechts worden overgaan na overleg met Opdrachtgever en de schriftelijke aanvaarding van het voorstel. Kosten voor de inzet van derden komen voor rekening van de Opdrachtgever.
5.4 Opdrachtnemer houdt ter zake van de overeenkomst t.b.v. de Opdrachtgever een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Opdrachtnemer in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.
6.3 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
6.4 Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen, is Opdrachtnemer bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.Artikel 7 Geheimhouding en intellectueel eigendom
7.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift, juridische procedure of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
7.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 7.1, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.
7.3 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 Honorarium
8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. Beide tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten.
8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 9 Betaling en incassokosten
9.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van de door Opdrachtnemer op de factuur aangegeven bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
9.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
9.3 Heeft Opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Opdrachtnemer dan geeft Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien Opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.
9.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd. Opdrachtnemer is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

Artikel 10 Termijnen
10.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Opdrachtnemer schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Opdrachtnemer ook binnen deze termijn niet aan zijn verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Opdrachtnemer kan als gevolg van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij als gevolg van overmacht daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
11.3 Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen niet zou zijn opgetreden, is de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot moment van de gedeclareerde en betaalde facturen van de betreffende opdracht. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot het gedeclareerde en betaalde jaarhonorarium van de betreffende opdracht.
12.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
12.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Opdrachtnemer, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
12.4 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
12.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

Artikel 13 Annulering en tussentijdse beëindiging
13.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi )overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Opdrachtnemer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Opdrachtnemer de annulering schriftelijk aan de Opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen nimmer gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.
13.2 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
14.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
14.3 De rechter in ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.4 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door Opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 Slotbepaling
15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
15.2 Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
15.3 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
15.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

1 september 2018